Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Tarieven, Transport & Betaling:

Al onze tarieven zijn excl. BTW
Uw bestelling wordt gratis geleverd op 1 adres in Nederland.
U kunt (na creditcontrol) op rekening bestellen welke u binnen 1 week na levering dient te voldoen.
Op alle transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke onderaan deze pagina staan vermeld.

Aanlevering bestanden:

Hieronder staan enkele aanwijzingen voor het goed aanleveren van bestanden maar wij vinden het uiteraard ook geen probleem om u hierin bij uw eerste bestelling wat extra te begeleiden:

Graag in CMYK kleuren opmaken. De berekeningen op deze site zijn gebaseerd op deze kleuren

Het aangeboden formaat graag met snijtekens en minimale witruimte rondom.
Bij aflopend drukwerk graag 2 mm afloop aanhouden.
Grafische programma’s die gebruik maken van transparantie zullen in ons productieproces worden “afgevlakt”.
Resolutie / rasterwaarde Bitmap lijnwerk (illustraties, logo’s e.d.) :minimaal 600 dpi, maximaal 1270 dpi.
Halftoon kleurwaarden:minimaal 200 dpi, voor het beste resultaat 600 dpi.
Plaatsing binnen een document : Altijd op 100% van de grootte.
Minimale lijndikte :0.5pt (ivm wegvallen van het beeld).

De PDF aanleveren kan goed d.m.v afdrukken naar PDF met de instelling press optimized / pers geoptimaliseerd zoals deze standaard in Distiller staan aangegeven. U kunt dan gelijk de kleurscheidingen controleren.

Algemene voorwaarden:

Etiketten.nu

Marco Maakt BV
Koningin Wilhelminaweg 349, 3737 BC Groenekan
K.v.K. voor Midden Nederland:

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwerpen en/of vervaardigen van drukwerk en aanverwante diensten alsmede op alle overeenkomsten van koop en verkoop van etiketten.nu, gevestigd te Groenekan, hierna te noemen ‘de gebruiker’. 2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ‘de wederpartij’. 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term ‘de consument’. 4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 5. Onder ‘zaken’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door de gebruiker te ontwerpen c.q. te vervaardigen folders, brochures, correspondentiepapier, (visite)kaartjes e.d. alsmede los te verkopen (standaard) producten. 6. Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.. 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten. 9. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2. Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding en/of bij ontvangst van bovengemiddeld kritische opmaakbestanden te herroepen of een aangepast tarief aan te bieden. 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en/of bescheiden en deze gegevens en/of bescheiden onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen. 4. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten. 5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van drukwerk alsmede opgaven van kleuren, papierkwaliteit en/of -structuren en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd. 7. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Prijzen

1. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. 2. Bij spoedopdrachten is de gebruiker gerechtigd een toeslag te berekenen over de overeengekomen c.q. gebruikelijke prijzen. 3. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd. 4. Bij duurovereenkomsten is de gebruiker gerechtigd om jaarlijks een reguliere prijsverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Ingeval de gebruiker de prijzen buiten de reguliere jaarlijkse prijsverhogingen wenst aan te passen, zal hij de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de tussentijdse prijswijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijswijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, foto’s, logo’s, (PMS)kleuren, lettertypes, eventueel door de wederpartij ter beschikking te stellen voorbeelden van eerder drukwerk, papier, eventueel te printen bestanden e.d. tijdig op de door de gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en/of bescheiden. 3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De gebruiker zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers c.q. andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden. 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 8: Risico van opslag informatie

De gebruiker zal alle van de wederpartij ontvangen gegevens c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. De gebruiker is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens c.q. bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of zijn leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte gegevens c.q. bescheiden.

Artikel 9: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen. De levertijd geldt in werkdagen van 8.00 – 17.00 uitgezonderd zon- & feestdagen, bestellingen voor 10.00u vallen binnen dezelfde werkdag 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door de gebruiker kan worden gefactureerd. 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument. 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport. 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument. 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is de gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen. 8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de overeengekomen levering van zaken c.q. de diensten wordt vertraagd doordat: a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, bescheiden, foto’s, logo’s e.d. van de wederpartij heeft ontvangen; b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. 3. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden. De gebruiker dient de wederpartij daarnaast te wijzen op eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij door de wederpartij gewenste druktechnieken, kleuren c.q. kleurcombinaties en papiersoorten. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, problemen e.d. relevant zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is of kan zijn. 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de leveringen c.q. de dienstverlening als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen c.q. kan worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen en leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen. 5. Meerwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen. 6. De wederpartij zal iedere drukproef c.q. conceptversie van door de gebruiker te leveren zaken c.q. bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt een nieuwe drukproef geleverd c.q. het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de drukproef c.q. de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring (ten aanzien) van de definitieve versie ondertekent. 7. Ingeval de gebruiker in reeds goedgekeurde drukproeven c.q. bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Klachten

1. De wederpartij is verplicht de geleverde standaard zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de gebruiker te melden. 2. De wederpartij is verplicht de door de gebruiker geleverde maatwerk zaken c.q. bescheiden – waarvan niet eerst een drukproef c.q. concept aan de wederpartij is voorgelegd – direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuele zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. die in redelijkheid bij een eerste controle van de zaken c.q. bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken c.q. bescheiden aan de gebruiker te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker. 3. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt voor de geleverde standaard zaken een termijn van 1 jaar na levering. 4. Alle klachten ten aanzien van de geleverde diensten dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering van deze diensten – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken c.q. de bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de diensten geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. 6. Bestelde zaken worden in door de gebruiker gehanteerde minimale aantallen c.q. hoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, kleuren, papierstructuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk. 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 8. Lid 7 van dit artikel geldt niet voor de consument. 9. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen tussen verschillende drukken, voor zover het in de branche geaccepteerde afwijkingen betreft. 12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 12: Garanties

1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 2. De gebruiker staat gedurende er gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, zoals inkt, papier e.d., baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van de materialen. Indien voor de gebruikte materialen of de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren. 4. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. diensten. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. diensten. 5. In afwijking van lid 4, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt. 6. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 8. Stelt de wederpartij materialen voor ver- of bewerking beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. bewerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen zelf. 9. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; e. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker. 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14:Betaling

1. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vor